وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

مکتب عرفان کیهانی حلقه

سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست «سعدی »

"مکتب عرفان کیهانی حلقه"، نگرشی است عرفانی که در تاریخ 10 آبان 1357 پایه گذاری شده و حاصل کشف و شهود بنیانگذار آن، محمدعلی طاهری می باشد. این مکتب مشتمل بر دو بخش عملی (سیر و سلوک) و نظری است و از آن جا که انسان شمول می باشد، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی خود، می توانند بخش نظری آن را مطالعه و بررسی کنند و بخش عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.

مکتب عرفان کیهانی حلقه

 

سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست «سعدی »

“مکتب عرفان کیهانی حلقه”، نگرشی است عرفانی که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷ پایه گذاری شده و حاصل کشف و شهود بنیانگذار آن، محمدعلی طاهری می باشد. این مکتب مشتمل بر دو بخش عملی (سیر و سلوک) و نظری است و از آن جا که انسان شمول می باشد، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی خود، می توانند بخش نظری آن را مطالعه و بررسی کنند و بخش عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.

برای دریافت آخرین خبرها و رویدادهای مکتب عرفان کیهانی حلقه در خبرنامه ثبت نام کنید.