وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مکتب عرفان کیهانی حلقه

مکتب عرفان کیهانی حلقه

“مکتب عرفان کیهانی حلقه”، نگرشی است عرفانی که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷ پایه گذاری شده و حاصل کشف و شهود بنیانگذار آن، محمدعلی طاهری می باشد. این مکتب مشتمل بر دو بخش عملی (سیر و سلوک) و نظری است و از آن جا که انسان شمول می باشد، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی خود، می توانند بخش نظری آن را مطالعه و بررسی کنند و بخش عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.

محورهای اصلی مکتب عرفان کیهانی حلقه عبارت است از:

  • آشنایی نظری و عملی با رحمت خاص وعام الهی و حلقه های متعدد آن.
  • اتصال به شبکه شعور کیهانی (شبکه مثبت) و اجتناب از شبکه منفی.
  • شاهدی و نظاره گری.
  • شناخت “من دون الله” و اجتناب از آن.
  • شناخت عرفان کمال و عرفان قدرت و حرکت به سمت کمال.
  • شناخت دانش کمال به عنوان تنها بخشی از داشته های انسان که قابل انتقال به زندگی بعدی است.
  • توجه کامل به معرفت مراسم و مناسک به جای اتکا به تشریفات و ظاهر آنها.
  • توجه به اشتیاق که پول رایج دنیای کمال بوده و در این وادی مشتاق ترین ها همانا ثروتمندترین ها هستند و همه چیز در این وادی مزد اشتیاق است.
  • توجه کامل به اختیار انسان که تعیین کننده کمال و کیفیت حرکت اوست.

این مکتب شامل رشته های مختلف بوده و کلیه داشته های این مکتب در زیر مجموعه “عرفان کیهانی حلقه” قرار می گیرد و خود موضوع عرفان با نام “عرفان حلقه” به عنوان یکی از زیر مجموعه های عرفان کیهانی حلقه ارائه می شود. رشته های زیر مجموعه مکتب عرفان کیهانی حلقه عبارتند از: عرفان حلقه، طب های مکمل (فرادرمانی و سایمنتولوژی)، شعور، کیهان شناسی شعوری، ساینسفکت، اینتریونیورسالیزم، موجودات غیرارگانیک، مدیریت کل نگر و سایر موضاعات متفرقه.

Erfan Halgheh 2024