وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

عرفان حلقه

مکتب عرفان کیهانی حلقه

عرفان حلقه

“عرفان حلقه” رویکردی عرفانی است که اساس آن بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است و همه ی مسیر سیر و سلوک آن، از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد. فیض الهی به صورت های مختلف در حلقه های گوناگون جاری بوده که در واقع همان حلقه های رحمت عام الهی است که می تواند مورد بهره برداری عملی قرار گیرد. از آن جا که اتصال نمی تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود؛ لذا در این مکتب نیز هیچ گونه فن و روش، تکنیک و… وجود نداشته و در آن توان های فردی هیچ جایگاهی ندارد. اتصال هم تجربه ای کیفی است که بر پایه عرفان عملی بوده و هیچ تعریف دقیقی ندارد و فقط باید تجربه شود.

اصل: هدف از این شاخه عرفانی کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است، حرکتی از عالم کثرت به وحدت. در این راستا همه تلاش ها برای نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر صورت گرفته و از هر عاملی که باعث جدایی و ایجاد تفرقه بین آن ها شود، اجتناب به عمل می آید.