وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

ساینسفکت (Sciencefact)

ارتباط علم ساینسفکت (Sciencefact) با علم رایج (science)

علم رایج به بررسی ماده و انرژی می پردازد. این نگاه به طور عمده کمّی است و اصالت را به بخش سخت افزار کیهان و اجزای آن می دهد. در حالی که علم ساینسفکت (Sciencefact) به طور صرف به بخشی می پردازد که نه ماده است و نه انرژی و به کیهان و اجزای آن از زاویه «اصالت نرم افزار» نگاه می کند و به دنبال ایجاد انقلابی نرم افزاری در دیدگاه تحقیقاتی در همه رشته ها می باشد. معنی و منظور از این  توضیح این است که به این موضوع توجه داشته باشیم که در پشت صحنه هر سخت افزاری (hardware) یک نرم افزار وجود دارد و بدون چنین نرم افزاری امکان وجود سخت افزار وجود ندارد.