وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

در مورد آزمایش مغزی

  به نام خدا به دنبال طرح سوال توسط تعدادی از دوستان عزیز مبنی بر تمایل آنها به اظهار نظر اینجانب در مورد انجام آزمایش گزارش شده زیر و تفسیرارائه شده از نتیجه بدست آمده توسط محققین ترتیب دهنده این آزمایش،…