وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روز جهانی حقوق بشر ۲۰۲۱

به نام خدا

حقوق بشر از ضروری ترین نیازهای بشر می باشد که در همه طول تاریخ پایمال شده است. هر انسانی باید به چگونگی این حقوق مسلم خود واقف باشد؛ تا بتواند در مقابل آنها که حقوق اولیه و ابتدایی انسان ها را بخاطر قدرت طلبی، انحصارطلبی و امیال و افکار پلید و… خود نقض میکنند، بایستد و اجازه این سوءاستفاده را به آنها ندهد.

عرفان کیهانی حلقه با طرح موضوع «تن واحده انسان»، گامی در تعیین، تبیین و تاکید بر حقوق انسانها برداشته است تا نشان بدهد که:

۱) همهٔ انسان‌ها، بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، میزان دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در «اعلامیه» جهانی حقوق بشر هستند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

۲) همه انسان ها دارای کرامت، آزادی و برابری ذاتی هستند.

۳) همه انسان ها حق زندگی آزاد و مختارانه را دارند و به هیچوجه نباید برده تلقی شوند و یا با آنها مانند برده رفتارشود.

۴ ) همه انسان ها حق آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی پس از بیان، آزادی دین و مذهب و تغییر آن، آزادی برگزاری انجمن و شرکت در آن و… را دارند.

۵) همه انسان ها داری حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامتی، تحصیل رایگان، بیمه عمومی و… هستند.

۶) …

صرف نظر از موارد فوق و آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، عرفان کیهانی حلقه با مطرح نمودن دکترین «اینتریونیورسالیزم» با توجه به کرامت انسانی و بررسی جایگاه انسان در هستی و اصل اجتناب از برده داری، حکومت انسان بر انسان را مذموم دانسته و صرفا اداره امور جوامع مختلف از مملکتی گرفته تا بخش های خصوصی یک جامعه را صرفا در حد یک هییت مدیره به رسمیت می شناسد. در نتیجه «سازمان صلح طاهری» پیشنهاد میکند تا به همین منظور، موادی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اضافه شود. از جمله:

  • حکومت انسان بر انسان مذموم است (اداره مملکت صرفا با انتخاب اعضای هییت مدیره بمنظور اداره آن جایز است و نه حکومت کسانیکه خود را مالک و صاحب مملکت بدانند و جان، مال و ناموس مردم را در اختیار خود گرفته و بازیچه دست خود کنند).

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
بنیانگذار سازمان صلح طاهری
محمدعلی طاهری

تورنتو: ۲۰۲۱/دسامبر/۱۰ مصادف با ۱۹/آذر/۱۴۰۰