وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

دفاع از محکومین به اعدام خیزش سراسری ایران

به نام خدا

بدینوسیله صدور حکم اعدام برای تعدادی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی اخیر را قویا محکوم میکنیم. عده ای که جرم آنها صرفا مبارزه با ظالمین و مفسدین زمانه و همچنین ایستادگی شجاعانه در مقابل ضرب و شتم و سرکوب مامورین به اصطلاح ضد اغتشاش بوده است. این اولین بار در تاریخ معاصر است که یک نظام حکومتی برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی حکم اعدام صادر میکند. این عمل سفاکانه از این روی انجام شده تا بلکه با ایجاد رعب و وحشت، مردم را وادار به سکوت نموده و مدت دیگری نیز براین مردم زجر کشیده حکومت راند.

از اینرو، از همه انسان های آزاده این مرز و بوم و سایر ملل و همه محافل حقوق بشری و ذیربط بین المللی در خواست میشود نسبت به جلوگیری از این جنایت ضد بشری اقدامات لازم را بعمل آورند. اسامی این مبارزین عبارتند از:

  • محمد قباد لو
  • سامان صیدی
  • محسن رضازاده قراقلو
  • سعید شیرازی
  • محمد بروغنی
  • ابوالفضل مهری حسین حاجی لو
  • منوچهر مهمان نواز


بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری
 محمد علی طاهری

مونیخ: ۳/نوامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۱۲/آبان/۱۴۰۱

I hereby strongly condemn the death sentences issued for a number of those who participated in the recent protests. The sole crime of these individuals was fighting against the oppressors and tyrants of their time, and bravely standing up against the abuse and suppression of the so-called “anti-riot police”. This is the first time in contemporary history for a system of governance to issue the death penalty for people participating in protests. This heinous act is intended to create fear, and silence the people to extend their rule over this oppressed population.
Thereby, I call upon all the free people of this land and other nations, including international human rights organizations and the relevant institutions to take all the measures necessary to prevent this inhumane crime from happening.

The names of those sentenced to death are:
Mohammad Ghobadlou
Saman Seidi
Mohsen Rezazadeh Gharghlou
Saeed Shirazi
Mohammad Brughani
Abolfazl Mehri Hossein Hajilou
Manuchehr Mehmanavaz

The Founder of The School of Erfan Keyhani Halgheh  and Taheri Peace Organization
Mohammad Ali Taheri
Munich, 3 November 2022

Loading