وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پاسخ به یک پرسش

در حلقه وحدت که شامل من و تو و هوشمندی می‌باشد که تحت امر خداوند قرار دارد؛ آیا به جای «من» و یا به جای «تو»، می‌توانیم یک فرد مرده در نظر بگیریم؟

در پاسخ باید گفت که خیر.
حلقه وحدت با حضور و وحدت بین اعضای«من» و «تو» که هر دو زنده و در قید حیات باشند، معنا پیدا می‌کند و وحدت بین زنده و مرده در این حلقه بی‌معنی است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۰

Loading