وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

نه به جنگ

به نام خدا

هرگونه اقدام جنگ افروزانه و هر عملی که صلح جهانی را به خطر بیاندازد و تهاجم علیه امنیت و آرامش ملت ها باشد و باعث آوارگی و بی خانمانی انسان ها و افراد بی دفاع شود؛ محکوم می باشد. هرچند که برای چنین اعمالی توجیهات و بهانه هایی متجاوزپسند ارائه گردد. بطور قطع این رفتارهای خشونت آمیز مردود است. و کشورگشایان باید به عاقبت کار اسکندرها، ناپلئون ها، هیتلر ها و… اندیشه کنند و بدانند که در اینگونه موارد عاقبت خفت بار آن معلوم است. هرچند که در ابتدا غرور ناشی از تصرفات، متجاوزین را سرمست و از خود بیخود کند. آنها باید اینرا بدانند که حتی تصرف اروپا نیز برای آنها سودی نخواهد داشت و طبق تجربه تاریخ فقط زمینه سقوط قطعی را برایشان فراهم خواهد کرد. برای ملت بی‌دفاع اکراین که در شرف آوارگی جمعی هستند، دعا میکنیم حال که نوبت آنها فرارسیده تا بازیچه دست قدرت مداران بشوند، از این آزمون سربلند و پیروز بیرون بیایند.
محمد علی طاهری