وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

فراخوان همبستگی برای زندانیان خانه اصفهان

به نام خدا

در راه مبارزه با ظلم و ستم هیئت حاکمه و دفاع از مبارزین جنبش آزادیبخش ایران، همچون گذشته وظیفه خود می‌دانیم که به هر شکل ممکن در کنار خانواده‌های زندانیان راه آزادی باشیم.

امشب ۲۷ اردیبهشت، ساعت ۲۲ نیز در مقابل زندان دستگرد اصفهان خانواده زندانیان پرونده  خانه اصفهان را تنها نخواهیم گذاشت.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو:۱۷/می/۲۰۲۳ مصادف با ۲۷/اردیبهشت/۱۴۰۲

Loading