وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه همصدایی

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻧﺜﺎر دﻋﺎی ﺧﯿﺮ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺗﺸــﮑﺮ ﻗﻠﺒــﯽ ﺧــﻮدم را از ﻣﺤﺒــﺖ و اﻟﻄــﺎف اﺷــﺨﺎص و ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐــﻪ ﭼــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺼــﺪاﯾﯽ ﻃــﺎﻫﺮی ﻣﻮوﻣﻨــﺖ و ﭼــﻪ ﺑــﺎ ارﺳــﺎل ﭘﯿﺎمﻫــﺎی ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ، ﺣﻀــﻮر ﺧــﻮد را در اﯾــﻦ ﻋﺮﺻــﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻓﺮﯾــﺐ و ﻧﯿﺮﻧـــﮓ، ﻓﺮﺻـــﺖﻃﻠﺒﯽ، ﻓﯿﮏﮐـــﺎری و … واﺑﺴـــﺘﻪ ﺑـــﻪ ﺟﺒﻬـــﻪ ﻇﻠـــﻢ و ﺟـــﻮر، اﻋـــﻼم ﻧﻤﻮدﻧــﺪ، اﺑــﺮاز ﻣﯽﻧﻤــﺎﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل درﺧﻮاﺳــﺖ دارم ﻫــﺮ روز ﻣــﺎ را در اﯾــﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی