وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۸

به نام خدا

سوگندنامه، فقط یک متن و تعهد است بین بنیانگذار عرفان حلقه و فرد معرفت پژوه که در ضمن آن بنیانگذار خود را از هر نوع سوءاستفاده و سوءبرداشت توسط اشخاص مبرا دانسته و برایت می جوید و گناه آن را به گردن خود فرد می اندازد.

بنیانگذار در ضمن مطالب مندرج در سوگندنامه، توجه فرد را به این نکته که این راه صرفا به منظور پیمودن راه کمال است را به معرفت پژوه یادآوری می کند.

اگر سگوند نامه در پیشگاه خداوند نباشد پس در پیشگاه چه کسی باشد.
در قران آمده «هذا عطاونا فامنن او امسک بغیر حساب» این عطای ما به توست می خواهی به دیگران ببخش و میخواهی خودداری کن بدون هیچ حد و حسابی.

بنیانگذار راه بخشش آن را بدون حد و حساب در پیش گرفته فقط با این شرط که افراد متعهد شوند که از آن در جهت منیت، عوام فریبی، خودنمایی، عرفان قدرت و …استفاده نکنند و این حق بنیانگذار بوده و کسی مجبور به ادای سوگند و ورود به عرفان حلقه نبوده و هرکسی نیز در هر لحظه می تواند از آن خارج شود. ولی اگر خیانت در امانت کند حداقل خودش این را باید بداند که دزدی راه و روش معنوی هم نمی تواند منجر به کمال شود و جز به خودنمایی و عوامفریبی به چیز دیگری منجر نشده و عاقبت آن هم رسوایی خواهد بود.

کسی که در پیشگاه خداوند برای تعهد پیمودن راه کمال دچار مشکل است، نسبت به خود اطمینان ندارد.

بنابراین ضمن تاکید مجدد بر دریافت سوگندنامه از معرفت پژوهان و یادآوری نکات مندرج در آن ها، توجه داشته باشند که به هیچ عنوان بدون امضای آن اجازه ورود به عرفان عملی حلقه را ندهند؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی برای آبرو و حیثیت آن به بار خواهد آمد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری