وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

توضیحات تکمیلی درباره ذهن جمعی و کلاس بی کلاسی

به نام خدا

با توجه به شروع دوره خودآموز رایگان عام «کلاس بی کلاسی»، توضیح پاره ای از اصطلاحات لازم برای فهم چنین دوره ای با تعاریف مختصر آن در اینجا ارائه میشود تا به تدریج مباحث نظری مربوط به آن جهت آشنایی عموم ارائه گردد. پاره ای از اصطلاحات مقدماتی بشرح زیر می باشد:

تعریف «ذهن»: نرم افزار پشت هر جزیی از اجزای کیهان، خواه جاندار و یا بی جان، ماده و یا انرژی را «ذهن» میگوییم. از این دیدگاه همه اجزای کیهان و همچنین خود کیهان، دارای ذهن می باشند.

نکته خیلی مهم: برای اولین در تاریخ علم، وجود ذهن و حافظه ماده و انرژی از طریق انجام آزمایشات علمی متعدد برای ما به اثبات رسیده و در ژورنال تحقیقات علمی حوزۀ شعور «کازمواینتل» به آدرس زیر ارائه شده است:

https://journalofcosmointel.com/


«ذهن جمعی کل» (یا اصطلاح عام روح جمعی): «ذهن جمعی»، نتایج حاصل از فعالیت‌های ذهنی همه آشکارکننده‌های حیات (موجودات زنده) برای هر گروه زیستی را به تفکیک جمع می‌کند و دوباره آن را به سوی همین موجودات منعکس می کند تا بتواند تجارب حیات را در کیهان گسترش دهد (برای مثال در یک جزیره وقتی به میمون ها در یک جزیره آموزش داده شد که سیب زمینی را بشویند و بخورند؛ پس از مدتی در سایر جزیره‌ها هم همه میمون‌ها این آموزه را فرا گرفته و به کار بردند). البته فقط آشکارکننده‌های حیات می توانند از این بازتاب استفاده کنند. در واقع این بازتاب، نتایج حاصل از حیات توسط موجودات زنده بر روی زمین اعم از انسان، حیوان، گیاه و میکروارگانیزم‌ها است.

در واقع، یکی از داشته‌های کیهان، ادراکاتی است که ناشی از زندگی موجودات زنده بوده که در کیهان جریان دارد. «ادراکات»، همۀ آن برداشت‌هایی است که هر ناظری (از موجودات زنده) از موجودیت و حضور خود در کیهان به دست می آورد. این ادراکات در دو سطح ادراکات انسانی و ادراکات سایر موجودات زنده قابل تقسیم است و به عنوان بخشی از اطلاعات ایجاد شده در کیهان تلقی میشود.

یکی از راه‌های انتقال اطلاعات، وجود «ذهن جمعی» کل، اشتراک بین ذهن همۀ گونه‌های مختلف حیات از جمله بین انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و… است که از این راه اطلاعات لازم را به یکدیگر به طریقه شعوری انتقال می دهند (برای مثال: حرکت دسته جمعی ماهی‌ها، پرندگان و…). «ذهن جمعی» انسان‌ها که در حقیقت ناشی از تن واحد‌ۀ بشر و یا گونه‌های دیگر می باشد، در انتقال پنهان و شعوری بین انسان‌ها نقش موثری دارد؛ به ویژه در زمانی که ارتباط بین قاره‌ای بین انسان‌ها به سادگی امروز نبوده و بسیار دشوار صورت می‌گرفته، اما اطلاعات بشر در بین قاره‌ها از این طریق به اشتراک گذارده شده است (برای مثال: تشابه گرامر همه زبان ها در دنیا).

نقش«ذهن جمعی» (روح جمعی) در انعکاس جمعی مانند یک آینۀ کروی است که هر فردی در مرکز آن قرار دارد و از طریق آن، برآیند اندیشه‌ها و تشعشعات مختلف سایر انسان‌ها بر او منعکس می‌‌شود و تشدید پیدا می‌کند. از اینرو، برآیند نوع تفکرات هر جامعه، به عنوان یک ویژگی عمومی در آن جامعه بصورتی پنهان جریان می ‌یابد و حتی به نسل بعد نیز منتقل می‌شود. «ذهن جمعی» (روح جمعی) زیرمجموعه هم دارد؛ برای مثال، روح جمعی یک خانواده، یک روستا، یک شهر، کرۀ زمین، حیوانات و… که هر کدام از این موارد هم به طور مستقل عمل می‌‌کنند و هم در نهایت با هم یک انعکاس کلی دارند و بازتاب آن کل هستی را فرا می‌‌گیرد.

با توجه به اینکه پشت هر حرکتی شعوری نهفته و شعور نیز نه ماده است و نه انرژی. در نتیجه، به دلیل خاصیت فرازمانی، شعور بدون صرف زمان در همه‌جا پخش میشود. اگر کیهان توسط یک ناظر فرضی از فاصلۀ بی‌نهایت دور رؤیت شود، میتواند برای آن ناظر مانند یک کریستال به نظر بیاید که از مجموعۀ شعوری بشر تأثیرپذیر است؛ بشر مجموعۀ انسان‌ها است و شعور همۀ انسان‌ها روی هم می‌تواند کریستال هستی را  به ‌شکل هنجار یا ناهنجاری تبدیل کند. بنابراین، انسان می‌تواند هستی را از نظر شعوری آلوده کند. در این صورت بازتاب این آلودگی را دوباره روی کرۀ زمین مشاهده خواهد کرد، چه متوجه این موضوع باشد و چه نباشد.

حافظۀ جمعی (حافظۀ انعکاس جمعی): نرم‌افزار حافظۀ جمعی، سوابق هر آن چه را که در «ذهن جمعی» در طی میلیاردها سال تا به امروز اتفاق افتاده است، در خود ذخیره و ثبت و ضبط دارد. به طور مثال، بشر امروز از تاریکی یا تنها ماندن در تاریکی می ترسد درصورتی که هم اکنون این گونه مشکلات می بایستی برای او حل شده باشد؛ این موارد به جاهایی بر می‌گردد که در حافظۀ جمعی نهفته است، جاهایی‌که همۀ انسان‌ها از تاریکی یا تنها ماندن در تاریکی می‌ترسیدند، چون احساس می‌کردند که در روشنایی و در جمع بهتر می‌توانند خودشان را حفظ کنند. از «حافظه‌ جمعی» گاهی به‌عنوان «ناخودآگاه جمعی» نیز نام برده می‌شود. حتی یک جنین در دوران بارداری نیز تحت تأثیر برنامه‌های حافظۀ جمعی نیز قرار دارد.

همه آن چه که از موجودات زنده به سوی آشکارکننده‌های حیات انعکاس پیدا میکند و مجددا همانطور که توضیح داده شد، دوباره به سوی موجودات زنده بازتاب پیدا می کند؛ در یک حافظه عظیم جمعی کل ذخیره و ثبت و ضبط می شود. در حقیقت تجربه حیات در کره زمین در کیهان حفظ می شود. لازم به ذکر است که از این دیدگاه، «حافظه جمعی کل» یکی از برنامه‌های نرم افزاری برای ایجاد«جهش (موتاسیون)» و«تنوع انواع» در اکوسیستم زمینی، می باشد.

نرم‌افزار حافظه‌ جمعی، سوابق هر آن‌چه را که در روح جمعی در طی میلیاردها سال تا به امروز اتفاق افتاده است، در خود ذخیره و ثبت و ضبط دارد.

«ذهن جمعی جزء»: «ذهن جمعی» (روح جمعی) هر دسته از گونه‌های حیات از جمله «ذهن جمعی» انسان را شامل می شود. «ذهن جمعی»، تمام ادراکات ذهنی یک گونه خاص زیستی را به تفکیک شامل می شود. این ادراکات ذهنی پس از انعکاس در «ذهن جمعی» کل»، به سوی همان گونه خاص یا «ذهن جمعی» جزء آن گونه بازتاب پیدا می‌کند. از طریق این بازتاب، سایر اعضای آن گونه نیز در تجارب به دست آمده از حیات همنوعان خود سهیم می شوند.

اصطلاح «روح جمعی»، اصطلاحی عام بوده که در ادامه مباحث و ارتقای مفاهیم در دروس جدید بیشتر با اصطلاحات نو و طرح مباحثی مانند «ذهن جمعی کل»، «ذهن جمعی جزء» و «ذهن کیهانی»، همچنین جزییاتی مانند «حافظه جمعی کل»، «حافظه جمعی جزء» و «حافظه کیهانی» و… مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرند.

«حافظه ذهن جمعی» جزء: کلیه موارد اتفاق افتاده بر روی هر گونه از موجودات زنده در حافظه «ذهن جمعی» جزء ثبت و ضبط می شود و به نسل های بعدی انتقال پیدا می کند. این اطلاعات از طریق ژن در صورتی انتقال پیدا می کند که موجود زنده قادر به بقای نسل خود باشد. ولی در صورتی که به یک باره نابود شود؛ اطلاعات مربوط به آن در حافظه «ذهن جمعی» حفظ می شود و به محض این که شرایط برای زندگی آن گونه فراهم شود، اطلاعات خود را به آن موجود انتقال می دهد. فرض کنید گروهی ار پشه ها بر اثر سم پاشی به یکباره از بین بروند. بدیهی است نسلی از این پشه ها زنده نمی ماند که بخواهد اطلاعات خود را از طریق ژن به نسل دیگری انتقال دهد. بعدها در نقاط دیگری که هیچگونه ارتباطی با این پشه ها نداشته اند نسلی از پشه ها متولد می شوند که در مقابل آن نوع سَّم مصونیت داشته باشند. همچنین در مورد آفت‌ها، میکروارگانیزم‌ها و

انواع برنامه پذیری «ذهن جمعی»: «ذهن جمعی» به دو گونه برنامه می پذیرد که عبارتند از:

برنامه پذیری طبیعی: که همواره هر گونه بازتاب ذهنی-روانی همه موجودات زنده در آن انعکاس و ثبت و ضبط و به سایرین انتقال می یابد.

برنامه پذیری شعوری: ناشی از میدان‌های شعوری متغیر که در آن برنامه‌های مشخصی از طریق مدار هوشمندی در آن به جریان افتاده و انعکاس می یابد. اثربخشی این روش در کوتاه مدت ملموس می باشد.

نکته خیلی مهم: جریان عملی کلاس بی کلاسی نیز از این طریق جاری است.

 ذهن کیهانی: مجموعه ذهن بینهایت اجزای تشکیل دهندۀکیهان را «ذهن کیهانی» میگوییم که ذهنی واحد محسوب میشود. در اصل کیهان دارای یک تن واحده می باشد که ذهن و حافظه مخصوص به خود را نیز دارد. برای مثال، یک ماده که از اجزای مختلف تشکیل شده هر جزء آن دارای ذهن و حافظه مخصوص به خود می باشد، اما کل همان ماده نیز دارای ذهن و حافظه کلی یگانه منحصر به خود نیز هست (طبق آزمایشات علمی قابل اثبات).

از این دیدگاه، کیهان که به پشتوانه هوشمندی حاکم بر آن به پیش می رود، سیستمی هدفمند و هماهنگ می باشد. از این دیدگاه، کیهان دارای شخصیت، رفتار و هویت است. برای چنین موجودیتی ذهن کیهانی نیز تعریف می شود که مجموعه همه ذهن های اجزا و تلفیقی است از شعور و حیات و آن چه که انسان به عنوان ارزش می آفریند.

حافظه کیهانی: در کیهان دو نوع حافظه در جریان است:

  • حافظه ذهنی کیهان که مجموعه اطلاعات حافظه‌های همه ذهن‌های اجزای کیهان است.
  • حافظه موجی الکترومغناطیس کیهان که اطلاعات گذشته‌های کیهان را از طریق امواج الکترومغناطیس بویژه طیف نورمریی انتقال میدهد.

لازم به ذکر است: کیهان در هر لحظه فقط از یک ذرّه با کوچکترین ابعاد ممکن تشکیل شده که سایر ذرّات نسبت به آن در گذشته قرار دارند. در نتیجه برای آن ذرّه اطلاعات گذشته محسوب میشوند. از این منظر امکان ندارد که در یک لحظه بتوان بیش از یک ذرّه را در زمان حال در کیهان در نظر گرفت. زیرا، هر ذرّه ای را در نظربگیریم، سایر ذرّات را از دست میدهیم و نسبت به آن ذرّه در زمان گذشته قرار میگیرند (اصل عدم قطعیت طاهری- مستند کیهان شناسی شعوری۶ قسمت۲- به زودی). در ضمن، به این دلیل هم کیهان مجازی است. زیرا، کیهانی که فقط از یک ذره با کوچکترین ابعاد ممکن تشکیل شده، تا به این حد بزرگ و با عظمت به نظر میرسد.

ادامه دارد…

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: ۱۳/فوریه/۲۰۲۳ مصادف با ۲۴/بهمن/۱۴۰۱

Loading