وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۸

به نام خدا سوگندنامه، فقط یک متن و تعهد است بین بنیانگذار عرفان حلقه و فرد معرفت پژوه که در ضمن آن بنیانگذار خود را از هر نوع سوءاستفاده و سوءبرداشت توسط اشخاص مبرا دانسته و برایت می جوید و…