وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

گرامیداشت روز جهانی صلح

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز گرامیداشت صلح جهانی را که در تمام طول تاریخ مانند رویایی شیرین و دست نیافتنی همواره از آرزوهای دیرینه بشری بوده را پاس می دارم و چنین روزی را به…

روز جهانی دموکراسی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز جهانی «دموکراسی» را به همه انسان هایی که در اندیشه و عمل خود به برابری انسان ها اعتقاد و باور دارند و برای اداره امور مردم یک مملکت به این…

روز جهانی بشردوستی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر بشریت در برگیرنده معانی بسیاری از جمله اشاره به مجموع انسانها، همچنین نشانه رفتن وضع و کیفیت بشر بودن و چگونگی خصوصیت های بشری میباشد. اما از همه این‌ها مهمتر، تاکید…

روز جوان

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر امروزه در عصری زندگی میکنیم که جوانان آن بیش از هر عصر دیگری از امکانات متنوعی برخوردارند. امکاناتی که هر کدام از آنها را گذشتگاه حتی در خواب هم نمی دیدند.…