وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

جوابیه

به نام خدا جناب آقای فریدون رزم آور با سلام و نثار دعای خیر با توجه به نقض آشکار سوگندنامه خود علیرغم اینکه بارها در این باره به شما توضیح داده شد، اعلام خروج از عرفان حلقه از دو سال…