عرفان کیهانی حلقه محمدعلی طاهری

وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روزهای 22، 23 و 24 اسفندماه در کنار شما

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

ملت غیور و قهرمان ایران، ما در روزهای 22، 23 و 24 اسفندماه در کنار شما هستیم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 12/ مارچ/2023 مصادف با 21/اسفند/1401

Loading