وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

بیانیه به مناسبت روز جهانى حقوق بشر

به نام خدا

باسلام و نثار دعاى خیر،

بدینوسیله به مناسبت روز جهانى حقوق بشر، مراتب سپاس و قدر دانى خود را از حدود یک دهه تلاش و پیگیرى هاى مستمر براى نجات اینجانب و آزادى از بازداشتگاه امنیتى ٢-الف اوین و سرانجام اسکان در تورنتوى کانادا از همه نهادهاى حقوق بشرى و هم فعالین این حوزه سپاسگزارى مى کنم .
بدیهى است که ذکر نام همه این انسان هاى آزاد اندیش تقریباً غیر ممکن است از این رو در اینجا به برخى از این نهادها که بطور عمده در این حرکت کم سابقه نقش عمده اى را ایفا کرده اند اشاره مى کنم :
دبیر کل سازمان ملل متحد :
تا سال ٢٠١۶ آقاى بان کى مون
ازسال ٢٠١٧ تاکنون آقاى آنتونیو گوترش

کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
خانم ناوى پیلاى
تا سال ٢٠١۴
از سال ٢٠١۴ تا ٢٠١٨ آقاى زید رعدالحسین
از سال ٢٠١٨ تاکنون خانم میشل باشله .
گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران :
آقاى احمد شهید از ٢٠١١ تا ٢٠١۶
مرحومه خانم عاصمه جهانگیر از ٢٠١۶ تا ٢٠١٨
آقاى جاوید رحمان١٨ ٢٠تا کنون
عفو بین الملل (Amnesty International)
اتحادیه اروپا
مقامات کشور کانادا.

با آرزوى توفیق الهى
محمد على طاهرى