وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

گزارش پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران ساینسفکت

به نام خدا

گزارش پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران ساینسفکت

در سال ۲۰۲۰ پژوهشگران ساینسفکت در کنگره آریزونا شرکت کرده و ۹ خلاصه مقاله را ارائه دادند. در ادامه ی این تحقیقات، اثر بخشی میدان های شعوری در موضوعات و رشته های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بحران بیماری همه گیر کرونا، اثر میدان های شعوری بر ویروس کووید-۱۹ در آزمایشگاه بررسی شد که ۶ مقاله از پژوهش های مربوط به آن ارائه شده است. علاوه بر این موضوع، محققین در رشته های مختلف به بررسی اثر بخشی میدان های شعوری پرداخته اند که نتایج این پژوهش ها در بیش از ۳۰ مقاله ارائه خواهد شد. ۲۸ مقاله تکمیل شده به ترتیب زیر ارائه می گردد(لازم به ذکر است که ترجمه فارسی این پژوهش ها نیز پس از تکمیل در همین سایت در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت):

 • تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه
 • Effect of Faradarmani Consciousness Field on cell culture medium, bacterial contamination of cell culture and SARS-COV2 Replication in vitro
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19 در آزمایشگاه
 • Investigation of the Effect of Faradarmani Consciousness Field on NF-κB and proinflammatory factors Gene Expression Using Blood Samples of Patients with Covid-19
 • بررسی تأثیرات میدان های شعوری بر ویروس کرونا در مقایسه با ماده ضد عفونی کننده در آزمایشگاه
 • Comparative Study between the Effects of Disinfectant and Consciousness Fields on Coronavirus
 • مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس کرونا بر روی موادغذایی مختلف تحت تأثیر میدان های شعوری در آزمایشگاه
 • Study of Environmental Survival and Infectivity of SARS-CoV-2 Virus under the Influence of Consciousness fields in Various Foods
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در pH های مختلف در آزمایشگاه
 • Survival and infectivity of SARS-CoV-2 under the influence of Consciousness Fields in different pHs
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف در آزمایشگاه
 • The effect of two Consciousness Fields on survival and infectivity of SARS-CoV-2 at various temperatures
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلول های بنیادی مزانشیمی انسان در آزمایشگاه
 • Effect of Faradarmani consciousness field on proliferation, telomerase activity and telomere length of human mesenchymal stem cells
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت دارویی باکتری بیماری زای انسانی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک در آزمایشگاه
 • Effect of the Faradarmani consciousness field on the susceptibility of antibiotic-resistant human pathogenic bacteria Pseudomonas aeruginosa
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی در آزمایشگاه
 • Effect of Faradarmani consciousness field on susceptibility of Candida albicans and Aspergillus fumigatus to antifungal drugs

 

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی در رابطه با بیماری آلزایمر مدل موش و مدل سلولی در آزمایشگاه
 • Faradarmani Consciousness Field Suppresses Alzheimer’s Disease Development in both in vitro and in vivo Models of the Disease
 • Influence of Faradarmani Consciousness Field (FCF) on Spatial Memory and Passive Avoidance Behavior of Scopolamine Model of Alzheimer Disease in Male Wistar Rats
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل موش سرطان پستان در آزمایشگاه
 • Effect of Faradarmani Consciousness Field on the Mice 4T1 Breast Cancer Model
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مرگ و زنده مانی رده سلولهای سرطانی پستان MCF-7 در آزمایشگاه
 • The Influence of the Faradarmani Consciousness Field on the Survival and Death of MCF-7 Breast Cancer Cells: An Optimization Perspective
 • بررسی اثر بهبود دهنده میدان شعوری فرادرمانی بر گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری در آزمایشگاه
 • Alleviative Effects of Faradarmani Consciousness Field on Triticum aestivum L. under Salinity Stress

 

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی در مطالعات مغز
 • Task-fMRI Group and Functional Connectivity Analysis of the Brain During Faradarmani Consciousness Field Connection
 • An Investigation on the Electrical Activity of the Brain During Faradarmani Connection in the Faradarmangar Population

 

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب
 •  Investigation of the effect of Faradarmani Consciousness Field on heart rate variability parameters
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک باکتری در آزمایشگاه
 • Influence of Faradarmani Consciousness Field on Antibiotics Resistance in Bacteria
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتری در آزمایشگاه
 • Influence of Faradarmani Consciousness Field on Bacterial Population Growth
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد ویروس در آزمایشگاه
 • Evaluation of the Influence of Faradarmani Consciousness Field on Viral Growth
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ساختار و عملکرد آنزیم Horseradish Peroxidaseدر آزمایشگاه
 • The Structure and Function of Horseradish Peroxidase (HRP) under the Influence of the Faradarmani Consciousness Field (FCF)
 • مطالعه اثر میدانهای شعوری در رشته فیزیک و در آزمایشگاه
 • Distinction of Consciousness Fields According to Taheri from Other Conventional Physical Fields: Evaluating the Magnetic Properties of Materials
 • Investigation of the properties of Tc-99m radioisotope and water contaminated with Tc-99m under the influence of Consciousness Fields
 • معرفی میدان های شعوری بر اساس نظریه طاهری
 • Consciousness Fields According to Taheri: Experimental Investigation of the Function and Implication of Consciousness
 • بررسی اثر میدان شعوری بر سرطان بتن در آزمایشگاه
 • Effects of the Consciousness Field on Concrete (ASR)
 • بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر عملکرد اجرایی نوآوری و خلاقیت جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
 •  Investigating the Practical Function of Creativity and Innovation to Improve Learning Quality of Using Spiritual Intelligence under the Influence Faradarmani Consciousness Field
 •  بررسی تاثیر میدان های شعوری بر کاهش اختلال شخصیت مرزی در بیماران مراجعه کننده به کلیلنیک روان شناسی در پایتخت ایران
 •  Evaluation of the Effect of Consciousness Fields on Reducing Borderline Personality Disorders in Patients Visiting Psychology Clinic in the Capital of Iran

 با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری