وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پرسش در خصوص احتمال توقف مرگ با دستکاری‌های ژنتیکی و پیشرفت‌های علمی

پاسخ استاد محمدعلی طاهری:

پیشرفت‌های تکنولوژیکی امکانات بسیار زیادی را برای انسان به ارمغان خواهد آورد ولیکن تصور کلی از اینکه مرگ متوقف می‌شود و … صرفا تبلیغ می‌باشد و نشان از این دارد که موضوعاتی اساسی و اصولی در این جریان دیده نمی‌شود. بنابراین، در این تبلیغات اینگونه تصور می‌شود که علم همه مشکلات بشر را حل خواهد کرد؛ همانگونه که در اوایل قرن ۱۹ و قرن بیستم هم چنین تبلیغاتی وجود داشت، در حالیکه اینطور نخواهد بود، بلکه خطرات بزرگتری انسان را تهدید خواهد کرد.

۱۵ آبان ۱۴۰۰

Loading