وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پایانامه مربیگری

برای پایانامه مربیگری فقط لازم است ثبت نام انجام شود و در صورتیکه فرد متقاضی قبلا دوره مربیگری را طی نکرده و یا مایل است مجدداً حلقه‌ها و حفاظ های مربیگری را دریافت کند ، باید ۵ زمان متفاوت در شبانه روز را اعلام کند که مطابق برنامه‌های تلویزیون تفویض حلقه ها صورت بگیرد.
در صورت عدم تعیین زمان ، ما خودمان رأس ساعت های زوج را برای اینکار در نظر گرفته ایم.

Loading