وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پاسخ استاد محمدعلی طاهری به یک پرسش

آیا برگزاری کلاس‌ها و میکده‌ها در شرایط کرونا و به صورت حضوری مجاز است؟
آیا در کلاس‌هایی که افراد دوره دفاعی را نگذرانده‌اند، با گرفتن اجازه، اعلام حلقه‌های دفاعی برای شاگردان کلاس مجاز است؟

 برگزاری میکده‌ها دیگر مورد تایید نیست بلکه باید به صورت انجمن باشد.
برگزاری کلاس و هر گونه تجمعی در شرایط کرونا تابع مقررات وزارت بهداشت هر کشوری است.
اعلام حلقه‌های تشعشع دفاعی در هر صورتی و در هر محلی باید با اجازه فرد باشد و بدون اجازه ممنوع است.
۱۴شهریور ۱۴۰۰

Loading