وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مداخله های بیجا

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

اخیرا مشاهده شده که افرادی با مداخله های بیجا در کار و افراد فعال و دلسوز، معتمد و امانتدار مجموعه، مبادرت به ایجاد تفرقه و دلسردی نموده و به مسائلی که اصلا به آنها مربوط نمیشود، وارد میشوند تا ایجاد تنش و درگیری نمایند. این عده از عوامل نفوذی بوده و یا کسانی هستند که به علت وجود نقطه ضعف های زندگی خود، حاضر به همکاری های مزورانه شده و مطابق دستورات ماخوذه، در حال ایجاد شکاف در مجموعه بصورت های مختلف می باشند. همچنین این عده ممکن است از کسانی باشند که منافع ناشی از سوءاستفاده آنان از عرفان حلقه به خطر افتاده و یا از دست رفته است. بنابراین ضمن دادن اخطار به این چنین افراد قلیلی، از دوستان و همراهان عزیز نیز درخواست میشود مراقب نقاق افکنی های این عده بسیار معدود باشند. لازم به ذکر است که اخیرا پروژه های عامل سازی در دستور کار عوامل امنیتی قرارگرفته  که بشدت بر روی این پروژه متمرکز می باشند. در ضمن ممکن است اینگونه افراد اقدام به طرح موضوعات خارج از چارچوب های عرفان حلقه و… نموده تا بتوانند زمینه های حمله به مجموعه را فراهم نمایند که بدینوسیله در این مورد هم هشدار داده میشود که مطالب خارج از رفرنس و منابع عرفان حلقه را به افراد اجازه ندهند که در مجموعه مطرح شود و از این طریق جلوی دسیسه ها و توطئه های پیش رو گرفته شده و راه نفوذ و خرابکاری این عده مسدود شود.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری

تورنتو: ۵/ژانویه/۲۰۲۲ مصادف با ۱۵/دی/۱۴۰۰