وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

کمک‌های مالی – معنوی

آیا انجمن‌ها می‌توانند در زمینه کمک‌های مالی – معنوی با حفظ قوانین آن مانند تهیه‌ی اکسل و ارسال گزارش به ایمیل استاد بزرگوار طبق فرمت‌های قابل قبول «الف» و «ب» در جهت اهداف مجموعه برای این مبحث مهم اقدام نمایند و آن را در اساسنامه‌ی داخلی مطرح نمایند؟

اگر با رعایت اصول و داشتن اکسل باشد که من بتوانم برای افراد پرداخت‌کننده رسید صادر کنم و مطمئن باشم سوء‌استفاده‌ای رخ نمی‌دهد، اشکالی ندارد.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

Loading