وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه مهم شفاف سازی مقررات و برنامه

به نام خدا

با سالم و نثار دعای خیر به منظور شفاف سازی مقررات و برنامه های آموزشی جدید در جهت رسیدن به اصل وحدت راه، استاندارد سازی آموزشها و جلوگیری از ورود مطالب انحرافی و… که متعاقب نظرسنجی از شما دوستان عزیز و ارجمند و پاسخگویی عملی به شکایات دریافتی از سوی برخی از افراد و… توضیحات مختصر زیر ارائه می گردد:

۱ -دوره تشعشع دفاعی به بعد از طی نمودن دوره ۹ موکول شد که به صورت جانبی فقط برای عالقمندان به کسب اطالعات نظری و عملی در خصوص موجودات غیر ارگانیک برگزار می شود و هیچ نیازی برای اینکه همه این دوره را بگذرانند، هرگز نبوده و نیست . الزم به ذکر است که این دوره به منزله یک دوره تحقیقاتی است که بیشتر جهت اطالع روانشناسان، روانپژشکان، پزشکان و برخی از افراد عالقمند برگزار می شود و اصال جزء دوره های اصلی عرفان حلقه نبوده است. در حالیکه مغرضین اینگونه در طی سالها تبلیغ و سم پاشی کرده اند که انگار عرفان حلقه فقط یعنی تشعشع دفاعی و موجودات غیرارگانیک و عرفان حلقه را به عنوان جن گیری معرفی نموده اند و متاسفانه هیچیک از افراد مجموعه عرفان حلقه نیز در طی سالهای گذشته در رد اتهام کذب فوق این موضوع را شفاف نکرده اند و مطلبی ارائه نشده است. علت تصمیم فوق مبنی بر موکول شدن دوره تششع دفاعی به بعد از گذرانیدن دوره ۹ رسیدن افراد به بینش های الزم در حوزه عرفان حلقه و تسلط آنها در این مورد می باشد که بنا به پیشنهاد های بسیاری از افراد این دوره نمی بایستی اینقدر زودرس برگزار میشده که با این تصمیم، اشکال برطرف میگردد. بنابراین الزم است از این پس طبق همین برنامه عمل شود. در ضمن کلیه مباحث مربوط به تشعشع دفاعی در همین دوره طبق لیست ارائه شده ارائه می شود و جای هیچ نگرانی از نظر کم و کسری و.. . نیست. همچنین کسانی که دوره تشعشع دفاعی کنونی را قبال طی کرده اند و از آنجایی که با مقایسه با برنامه جدید ، این دوره ناقص است ، با برنامه ای که اعالم میشود، تکمیل خواهد شد. این تصمیم هر چند که تاخیری دربرگزاری این دوره ایجاد می کند ولی افراد عالقمند با پختگی بیشتری موضوع را دنبال خواهند کرد. )عزیزانی که این دوره را گذارانده اند برای دریافت حلقه دفاعی لول ۵ ،۶ ، ۷ و ۸ طبق برنامه ای که اعالم خواهد شد به آنها تفویض میشود( دلیل دیگر اتخاذ این تصمیم برخورد با موضوعی است که برخی از افراد فقط دوره های بسیار ابتدایی و تشعشع دفاعی را گذرانیده و بدون ورود جدی به مباحث دوره های باالتر عرفان حلقه و رسیدن به فهم عمیق از آن ،اقدام به معرکه گیری های مختلف با سوء استفاده از این رشته نموده اند که باعث خراب شدن وجهه عرفان حلقه و تقویت شائبه افترای بی پایه و اساس»جن گیری« را نموده است. در ضمن برخی از این افراد با ارائه ادا و اصول مانند انگشت گذاشتن بر روی پیشانی افراد و انجام حرکات غیرعادی که هیچ جایگاهی در عرفان حلقه و در تشعشع دفاعی ندارد، اقدام می کنند که بدینوسیله اعالم می شود که اصوال در عرفان حلقه و به ویژه در تشعشع دفاعی نیاز به اجرای هیچ ادا و اصول و حرکت و رفتار خاصی نیست و هر نوع حرکت ویژه ای در کلیه موارد عرفان حلقه به منزله معرکه گیری و خودنمایی تلقی می شود.

۲ -از آنجا که در عرفان حلقه هیچگونه مراسم، مناسک، تشریفات، ادا و اصول و حرکات نمادین و… وجود ندارد، از انجام هرگونه حرکات نمایشی، دست زدن به افراد نامحرم)تا حد امکان بدون تماس صورت بگیر(، گرفتن دست یکدیگر به هنگام برقراری اتصالها، هر گونه عمل و خودنمایی که مخاطب را بجای شعورالهی به شخص معطوف کند و… جدا اجتناب شود)اگراینجانب در کالس برای کنترل افراد این کار را در مواردی باالجبار انجام داده ام صرفا به منزله آموزش و کنترل مورد بوده ، که درحال حاضر به واسطه اینکه این آموزش ها شناخته شده، به منظور جلوگیری از س وءاستفاده و سوءبرداشت ، تا حد امکان دیگر نیازی به آن نیست (به ویژه اینکه برای همین مورد در دادگاه سال ۹۰ برای اینجانب برطبق سند فیلمی که در فضای مجازی موجود است، ۷۴ ضربه شالق تعیین حد شد. بنابراین با استفاده از این تجربه تلخ الزم نیست دیگران خود را در چنین حیطه ای وارد کنند).

۳ -در آموزش جدید دوره سایمنتولوژی (که در حال حاضر دوره ابتدایی آن هم بسیار ناقص است)، کاملا مستقل بوده و نیازی به گذرانیدن دوره تشعشع دفاعی ندارد و موضوعات ذهن و روان شناسی فراکل نگر را به طور مستقل آموزش می دهد که دوره یک سایمنتولوژی پس از تکمیل شدن از دوره ۹ در حال حاضر به دوره ۲ منتقل می شود تا افرادی (به طور عموم کادرهای درمانی) که فقط می خواهند دوره های طب مکمل را بگذرانند و علاقه ای به مباحث خودشناسی و عرفان ندارند بتوانند در ابتدا این دوره ها را گذرانیده و از ادامه مسیر خارج شوند. تا در حد امکان فقط افراد عالقمند به عرفان در مسیر باشند. (دوره سایمنتولوژی تا اطالع ثانوی پس از ترم ۸ با عنوان ترم ۹ برگزار خواهد شد و بعد از تکمیل مباحث جدید که متعاقبا اعالم خواهد شد بعد از ترم یک قرارمیگیرد).

۴ -دوره های مربی گری به پس از گذرانیدن ۹ ترم اولیه موکول شد (گذرانیدن دوره تشعشع دفاعی اختیاری بوده و فقط یرای مربیانی است که قصد تدریس آنرا داشته باشند). این موضوع به لحاظ اطمینان از به دست آوردن بینش و شناخت الزم و کافی افراد از مباحث مقدماتی ۹ ترم اولیه عرفان حلقه می باشد. آنهم با ادای سوگند نامه و سپردن تعهد های اخالقی مربوطه.

۵ -دوره فراپزشکی، مدیریت کل نگر به دوره های فرادرمانی و سایمنتولوژی اضافه میشود.

۶ -دروس مربوط به ایجاد حوزه های شعوری (مانند درمان از راه دور تلویزیون) جزء مباحث آتی می باشد.

۷ -اطلاعات مربوط به ارتباط تغذیه چاکراهی که در روح جمعی (ذهن جمعی) قبال اعالم شده، جزء مباحث آتی می باشد.

۸ -کنترل های تشعشع منفی در دوره ۴ تدریس می شود و اعلام و کاربری از آن نیازی به داشتن اطلاعات دقیق و گذرانیدن دوره تشعشع دفاعی ندارد و مستقل می باشد.

۹ -تشعشع مثبت ۲ در دوره تشعشع دفاعی تدریس میشود.

۱۰ -فرق بین اعلام و تفویض در این است که با اعالم برای افراد، برای آنها موضوع حلقه ها فقط اعمال میشود و آنها میتوانند فقط از اثربخشی حلقه ها برخوردار شوند. ولیکن با تفویض موضوع حلقه به افراد، آنها صاحب حلقه می شوند که می توانند آنها هم برای دیگران از آنها استفاده کنند.

۱۱ -دریافت شهریه برای نشان دادن فعالیت آموزشی در حوزه عرفان حلقه و جلوگیری از شائبه و رد اتهام کذب و سم پاشی مبنی بر »فرقه « بودن است که به هیچوجه درست نبوده و آموزش آزاد عرفان حلقه نه به صورت حزب و دار و دسته بوده و نه هیچ چیز دیگری. اما طبق گزارشات دریافتی ممکن است برخی از افراد به عرفان حلقه به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد و گذاردن دوره های غیر ضروری و نامربوط برای بالا بردن تعداد ثبت نام و اخذ شهریه استفاده کرده باشند که به این وسیله به این افراد هم تذکر داده میشه که از راه خود بازگشته و شعور الهی را بازیچه دست خود قرار ندهند (و فراموش نکنند که عواقب آسمانی مندرج در سوگندنامه بیخ گوش ماست). همچنین از اقدام مربیانی که مایلند درآمد حاصله از آموزش خود را به موسسات خیریه کمک کنند ، بسیار استقبال میشود (با نگهداری رسیدهای پرداختی مربوطه . زیرا بعضی از افراد چنین ادعایی را دارند، بدون آنکه مدرکی در دست داشته باشند).

۱۲ -در عرفان حلقه موضوعی به نام ارتباط با لوگو و یا هرگونه نماد دیگری نداریم (ارتباط از طریق تلویزیون و… ارتباط با پایان نامه، شکل های متغیر طراحی در ترم ۳ فعلی و … مباحث خاصی هستند که در آینده مورد بررسی قرار می گیرند.)

۱۳ -عرفان حلقه هیچگونه مخالفتی با ادای ذکر و … ندارد (همچنانکه در دروس و کتب راجع به مراتب مختلف آنهم صحبت شده است) فقط در ارتباط با حلقه ها برای اینکه ثابت شود که فقط کارها از طریق شعورالهی انجام شده و نه از طریق دیگری از جمله از طریق ذکر و ورد و…، که معمولا طبق گزارشات مفصل دریافتی، متعاقبا افراد با تحقق موضوعات حلقه ها، کارهای صورت گرفته به حساب نفس حق خود در ادای ذکرها و… گذاشته و آنرا منتسب و مربوط به قدرت ایمان خود و… می کنند که اشکاالت بسیار زیادی توسط اینگونه افراد معدود ایجاد شده است. همچنین بعضی افراد اقدام به خواندن اوراد و اذکار و کلمات و جمالت و… حین ارتباط گرفتن افراد می کنند تا به آنها القا شود که نتایج حاصله به واسطه گفته این عبارات تاکیدی آنهاست و این نفس آنهاست که حق است و کار انجام می دهد. در حالیکه موضوع حلقه ها در هر صورت و توسط هر فردی تحقق پیدا می کند و ارتباطی به این ادا و اصول های من درآوردی ندارند .

به امید خدا ادامه دارد…

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

۹۸/۱۰/۰۸