وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

حلقه ارتباط درک حضور در نظام جدید

 

حلقه «درک حضور» تفویض شد.
حلقه ارتباط «درک حضور» مربوط به دوره عرفان نظام جدید است و هیچ ارتباطی به نظام قدیم ندارد و طبق درس مربوطه که در ویدیوهای درسی نظام جدید ارائه گردیده، تفویض شده است.
این ارتباط برای اولین بار در دوره‌های نظام جدید عرفان حلقه تفویض شده و با هیچ حلقه‌ی دیگری که در گذشته و در نظام قدیم تفویض شده است تشابهی ندارد و منحصر به خود است.
۲۵ اسفند ۱۳۹۹

Loading