وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

پیام تبریک 8

به نام خدا

با سالم و نثار خیر سال نو میالدی را به تمامی یکتاپرستان گیتی، بویژه مسیحیان جهان و هموطنان مسیحی گرامی تبریک میگویم. امیدوارم سال جدید ، فرصتی برای همدلی جمعی و زمانی برای اشاعه بیشتر محبت و شفقت در تمام جوامع بشری و گسترش صلح و دوستی جهانی باشد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

۹۸-۱۰-۱۰