وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

قدردانی از سازمان عفو بین الملل

به نام خدا

سازمان محترم عفو بین الملل

با نهایت احترام

بدینوسیله مراتب قدردانی صمیمانه و سپاس خود را از تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر آن سازمان معظم در دفاع بشردوستانه چندین ساله از حقوق اینجانب در مقابل اعمال و رفتار غیرقانونی و غیرانسانی نهادهای امنیتی و همچنین کمک های موثر پس از خروج غیرقانونی من از ایران و نجات جانم از چنگال نفرت انگیز تروریست ها و عوامل وابسته به آنها و رسیدن به کانادا، اعلام میکنم. بدون شک اقدامات انسانی این سازمان در دفاع از حقوق بشر، نقشی اساسی در راه رسیدن انسان به عصر طلایی آزادی اندیشه و نجات از دوران سیاه انحصارطلبی های فکری و… ایفا میکند.

         با تقدیر و تشکر

        محمد علی طاهری

 

Amnesty International

 With the utmost respect,

Hereby, I express my sincere gratitude and appreciation for your tireless efforts in humanitarian defense of my rights for many years against illegal and inhumane actions of IRGC, as well as your efficient aid after my illegal departure from Iran to save my life from hated clutches of terrorists and their affiliates and to reach Canada.  Your humanitarian actions in defending human rights, without a doubt, play a fundamental role in providing a path for the human being to reach the golden age of freedom and for salvation from black age of intellectual monopolies.

Yours truly,

Mohammad Ali Taheri