وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

در ادامه موضوع اپیدمی و شعور و حلقه هم فازی کیهانی در روح جمعی به استحضار می رساند:

  1. اصطلاح «روح جمعی»، اصطلاحی عام بوده که در ادامه مباحث و ارتقای مفاهیم در دروس جدید (شامل مباحثی مانند ذهن جمعی کل، ذهن جمعی جزء و ذهن کیهانی، همچنین جزییاتی مانند حافظه جمعی کل، حافظه جمعی جزء و حافظه کیهانی و… ) می شود.
  2. در روح جمعی(ذهن جمعی کل)، دو نوع ارتباط اعلام میگردد که عبارتند از:
    1.  حلقه های عام. همه حلقه های عام دارای یک لایه محافظ مشترک هستند.
    2. حلقه های خاص (که متعاقبا در دروس جدید توضیح داده میشوند). هر حلقه ذهن جمعی دارای یک لایه محافظ خاص و منحصر به خود می باشد.

حلقه های معرفی شده قبلی در حوزه «حلقه های ذهن جمعی عام» بوده اند. ولی حلقه هم فازی کیهانی در زمره «حلقه های ذهن جمعی خاص» می باشد. ولی در هر دو مورد، همه افراد واجد شرایط می توانند آنرا اعلام کنند. یکی از خصوصیات حلقه های ذهن جمعی خاص این است که حفاظ ها و سایر موارد آن با حلقه مربوطه همراه بوده و حفاظ آن خاص و مستقل می باشد و مربوط به خود حلقه است. در نتیجه موضوعی جدا از حلقه های ذهن جمعی عام می باشد(که در دوره ۵ مورد بررسی قرار گرفته است). در حالیکه حفاظ همه اعلام های عام یکی است که یکجا استفاده میشود. بنابراین حلقه های ذهن جمعی خاص در هر دوره ای بستگی به شرایط موجود میتواند استارت خورده و مورد استفاده قرار بگیرد(به واسطه مستقل بودن) زیرا حفاظ خود را مستقلا به همراه دارد.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق، منظور از حلقه مورد بحث، اعلام هم فازی کیهانی در روح جمعی(ذهن جمعی کل) است برای کسانی که حداقل دوره ۲ را گذرانیده اند. این حلقه به دلایل پیش گفته هیچ ارتباطی به دوره ۵ ندارد و جزء ارتباط های «ذهن جمعی خاص» می باشد. در مقاله مربوطه راجع به روح جمعی توضیح مختصری ارائه شده که در توضیحات بعدی تکمیل تر خواهد شد. تا تکمیل مطالب در این زمینه لطفا مربیان عزیز هم به معرفت پژوهان گرامی توضیحات بیشتری در خصوص روح جمعی ارائه نمایند(هر چند که تعاریف آن سطحی بوده و ارتقا پیدا خواهد کرد).

   با آرزوی توفیق الهی

    محمد علی طاهری