وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه روز جهانی مبارزه با شکنجه

به نام خدا

بدینوسیله روز جهانی مبارزه با «شکنجه(سفید و سیاه)» را پاس میدارم و از همه آزاد اندیشان و طرفداران راستین حقوق بشر دعوت میکنم تا با همه توان خود، این اقدام رذیلانه را محکوم نموده و برای آزادی زندانیان(سیاسی- امنیتی و عقیدتی) از چنگال شکنجه گران نهایت مجاهدت خود را بعمل آورده و به هر نحو ممکن با این اقدام ضد بشری مبارزه نمایند.

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان(ساع) نامیده ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته و در نهایت به طرق گوناگون در برنامه حذف قرار می گیرند).

شکنجه سفید: شکنجه های ذهنی- روانی

شکنجه سیاه: شکنجه های جسمی

 

       با آرزوی نجات بشریت

          محمد علی طاهری