وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه کمیته ترجمه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

پیرو اعلام آغاز فعالیت رسمی کمیته ترجمه مکتب عرفان کیهانی حلقه (در مورخه ۱۵/Apr/۲۰۲۱ مصادف با ۲۶/۱/۱۴۰۰)، از همه افراد و گروه های مرتبط در امر ترجمه زبان های مختلف شامل گروه های زیر(طبق آیین نامه اجرایی کمیته ترجمه) بدینوسیله بار دیگر بر طبق آیین نامه اجرایی کمیته فوق از همه اشخاص و گروه های مختلف ترجمه دعوت بعمل می آورد تا با توکل به خدا در این امر مهم مشارکت موثری داشته باشند:

بر طبق آیین نامه اجرایی کمیته ترجمه

مادۀ ۱: کمیتۀ ترجمه متشکل از اعضای عمومی و اعضای تخصصی است.

بند ۱: اعضای عمومی کمیتۀ ترجمه از طریق فراخوان عمومی به عضویت کمیته در می آیند. شرایط عضویت:

  • پایبندی و امانتداری به همۀ اصول و مبانی عرفان کیهانی(حلقه)
  • احترام به اساسنامه و آییننامۀ کمیتۀ ترجمه و رعایت اصول و مواد آن
  • فعالیت در یکی از حوزه های ترجمه، مطالعات زبانی و زبانشناسی، ادبیات(در زبانهای مختلف)، زبانهای باستانی و میانه(در زبانهای مختلف) و رشته های مرتبط با ترجمه
  • ارائۀ رزومۀ کامل از مشخصات شناسنامه یی، سوابق شرکت در دوره های آکادمی طاهری یا دوره های قدیم عرفان حلقه، سوابق تحصیلی، سوابق علمی و پژوهشی یا فعالیتهای مربوط به حوزۀ ترجمه
  • حضور و فعالیت در کمیتۀ ترجمه صرفاً تلاشی مشتاقانه و داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشت شغلی و مالی و … است.
  • همۀ فعالان در حوزۀ ترجمه و ترجمه پردازی(در همۀ زبانها) اعم از مترجمان رسمی، مترجمان مستقل، گروهها و هسته های ترجمه بی هیچ منعی می­توانند با کمیتهٔ ترجمه به طرق مختلف مشارکت و همکاری نمایند اما داوری و ارزشیابی فعالیتها و ترجمه های آنان با محوریت و نظارت کمیتۀ ترجمه، در چارچوب و اصول و دستورالعملهای تبیین شده برای داوری بر عهدۀ کمیتۀ تخصصی ترجمه خواهد بود.

تبصره: کمیتۀ ترجمه در پذیرش، عدم پذیرش و لغو عضویت افراد بر اساس اصول و مواد این اساسنامه آزاد خواهد بود.

 بند ۲: اعضای تخصصی کمیتۀ ترجمه علاوه بر شرایط عضویتِ اعضای عمومی همچنین بر اساس میزان فعالیت، تخصص و دانش آنان انتخاب خواهند شد.

امید است همه اشخاص و گروه های مرتبط با این موضوع ، همکاری همه جانبه و نزدیکی را با کمیته ترجمه برقرار نموده تا تحت نظر یک مدیریت واحد ترجمه های خروجی از اعتبار تخصصی لازم برخورد بوده و زحمات افراد به بهترین وجهی به ثمر نشسته و نتیجه ای در شان و در خور این مجموعه را به همراه داشته باشد.

              با آرزوی توفیق الهی

 بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه:محمد علی طاهری