وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه محکوم کردن اعدام

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله صدور هر گونه قرار محکومیت بویژه صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی- امنیتی و عقیدتی(ساع) را محکوم نموده، پیام جهانی«نه به اعدام» را با همه وجود به عنوان کسی که سالهای متمادی از عمر خود را بیگناه«در پای چوبه دار» سپری نمود، اعلام میکنم.

          با آرزوی توفیق الهی

            محمد علی طاهری