وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه انجمن ها

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻧﺛﺎر ﺧﯾر

در راﺑطـــه ﺑـــﺎ ﺗﺎﺳـــﯾس اﻧﺟﻣـــن ﻋرﻓـــﺎن ﺣﻠﻘـــه آﻣرﯾﮑـــﺎی ﺷـــﻣﺎﻟﯽ (در اﯾـــن اطﻼﻋﯾـــه ﺑـــه ﻧـــﺎم اﻧﺟﻣـــن ﻣرﮐـــزی) ﮐـــه در اداﻣــــه ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی دھــــه ﮔذﺷــــﺗه ﺧــــﺎﻧواده ام و ﺟﻣﻌــــﯽ از ھﻣراھــــﺎن ﻋزﯾــــز و ﻣﺣﺗــــرم ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــه در ﺗورﻧﺗــــوی ﮐﺎﻧــــﺎدا و راه اﻧــــدازی ﺣــــدود ۲۰۰ ﺗﺟﻣــــﻊ در آﻣرﯾﮑــــﺎی ﺷــــﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی ﺣﻘــــوق ﺑﺷــــری ﮔﺳــــﺗرده در ﺟﮭــــت اﺣﻘــــﺎق ﺣﻘــــوق  و آزادی اﯾﻧﺟﺎﻧــــب و ﻣــــدﯾرﯾت و ﮐﻣــــﮏ ھــــﺎی ذﯾﻘﯾﻣــــت ﺑــــرای ﺧــــروج از اﯾــــران ﭘــــس از آزادی و ﺗﮭدﯾــــد ﺑـــه ﺗـــرور از طرﯾـــﻖ ھﻣـــﺎھﻧﮕﯽ ھـــﺎی ﻻزم ﺑـــﺎ ﻧﮭﺎدھـــﺎی ﺑـــﯾن اﻟﻣﻠﻠـــﯽ ﺑـــرای رﺳـــﯾدن ﺑـــه ﮐﺎﻧـــﺎدا ﮐـــه ﺑـــزودی ﺳـــﺎﻟﮕرد آن ﻓـــرا ﻣﯾرﺳـــد،  ﺑدﯾﻧوﺳـــﯾﻠه ﺑـــه اطـــﻼع ﻣﯾرﺳـــﺎﻧد ﮐـــه ﺧـــواھرم ﺧـــﺎﻧم آذردﺧـــت طـــﺎھری ﺑـــدﻧﺑﺎل ﺗﺎﺳـــﯾس ﻣوﺳﺳـــه ﻋرﻓـــﺎن ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘـــــه ﮐﺎﻧـــــﺎدا و اﻧﺳـــــﺗﯾﺗوی ﺑـــــﯾن اﻟﻣﻠﻠـــــﯽ ﺳـــــﺎﯾﻣﻧﺗوﻟوژی ﮐﺎﻧـــــﺎدا ھﻣﭼﻧـــــﯾن ﻣﺷـــــﺎرﮐت و ھﻣﮑـــــﺎری ﻗطﻌـــــﯽ در ﺗﺎﺳــــﯾس ﻣوﺳﺳــــه ﻋرﻓــــﺎن ﮐﯾﮭــــﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘــــه آﻣرﯾﮑــــﺎ و ﻣوﺳﺳــــه ﺗﺣﻘﯾﻘــــﺎﺗﯽ ﮐﺎزﻣواﯾﻧﺗــــل ﮐﺎﻧــــﺎدا ﺑــــﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧــــب، اﻧﺟــــﺎم اﻣــــورﺧﯾرﯾــــه ﺑــــﺎ ھﻣﮑــــﺎری ﻣﻌرﻓــــت ﭘژوھــــﺎن ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــه در ﺗورﻧﺗــــو و ﺑﺳــــﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی دﯾﮕــــر طــــﯽ ﺳــــﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷــــﺗه، اﻗــــدام ﺑــــه راه اﻧــــدازی اﻧﺟﻣــــن ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــه آﻣرﯾﮑــــﺎی ﺷــــﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣــــوده و آﻧــــرا در ﺟﮭــــت ﺧــــدﻣت ﺑــــه اھــــداف ﻣﺟﻣوﻋـــه ﺑـــه اﯾﻧﺟﺎﻧـــب ﺗﻘـــدﯾم ﻧﻣـــود ﮐـــه ﺑـــﺎ ﻣـــدﯾرﯾت ﻣـــن ﺑـــه ﻧظـــﺎرت و اﻣـــور ھﻣـــﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻠﯾـــه اﻧﺟﻣـــن ھـــﺎ ﺑﭘـــردازد.

ﺑﻧـــﺎﺑراﯾن، ﺿـــﻣن اﯾﻧﮑـــه ﺑـــدﯾﮭﯽ اﺳـــت ﮐـــه ﮐﻠﯾـــه ﻓﻌﺎﻟﯾـــت ھـــﺎی ﻋرﻓـــﺎن ﺣﻠﻘـــه زﯾرﻧظـــر ﻣﺳـــﺗﻘﯾم ﺧـــود ﻣـــن اﻧﺟـــﺎم ﻣﯾﮕﯾـــرد؛ ﺑـــﺎ ﺗوﺟـــه ﺑـــه ﮐﻣﺑـــود وﻗـــت ﺑﻧـــده ﮐـــه ﻣـــﯽ ﺑﺎﯾﺳـــﺗﯽ ﺻـــرف اﻣـــور آﻣوزﺷـــﯽ ﺷـــود، درﺧواﺳـــت ﻧﻣـــوده ام ﮐﻠﯾـــه ﻓﻌﺎﻟﯾـــت ھـــﺎی اﯾـــن اﻧﺟﻣـــن ﮐـــه ﺧـــود اﯾﺷـــﺎن ﺑﻧﯾﺎﻧﮕـــذاری ﻧﻣـــوده و ﺳـــﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭـــﺎی ﻣرﺑـــوط ﺑـــه اﻧﺟﻣﻧﮭـــﺎ، ﺻـــدور ﺳـــرﺗﯾﻔﯾﮑﯾت و ﺑﺎرﮐـــد اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ و ھﻣه ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗه وھﻣه ﻣوارد را ﺷﺧﺻﺎ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد. از اﯾﻧرو:

  • ﮐﻠﯾـــه ﻋﻼﻗﻣﻧـــدان ﺑـــه ﺗﺎﺳـــﯾس اﻧﺟﻣـــن ھﺎ (رﺳـــﻣﯽ- ﻏﯾـــر رﺳـــﻣﯽ)، ﭘـــس از ﺗﻧظـــﯾم ﺻورﺗﺟﻠﺳـــه و ﺗﻌﯾـــﯾن ھﯾﯾـــت ﻣوﺳــــس ﺑــــﺎ ارﺳــــﺎل ﯾــــﮏ ﻧﺳــــﺧه از ﺻورﺗﺟﻠﺳــــه ﺧــــود اﻗــــدام ﺑــــه درﯾﺎﻓــــت ﺳــــرﺗﯾﻔﯾﮑﯾت و ﺑﺎرﮐــــد ﻣرﺑوطــــه از اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی ﻋرﻓــــﺎن ﮐﯾﮭــــﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘــــه ﺟﮭــــت ھﻣــــﺎھﻧﮕﯽ ﺑﻌــــدی و ﺳــــﮭوﻟت در ارﺗﺑﺎطــــﺎت ﺑﭘردازﻧــــد. ارﺳــــﺎل ﺻورﺗﺟﻠﺳــــه ﺑﻣﻧزﻟــــه ﭘــــذﯾرش اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣه ﮐﻠــــﯽ ﻣﺻــــوﺑه ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــه ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷــــد. ھﻣﭼﻧــــﯾن ﻻزم اﺳــــت ﮐــــﮫ ﺻورﺗﺟﺑﺳه ھﯾﯾت ﻣدﯾره ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﺑرای اﻧﺟﻣن ﻣرﮐزی ارﺳﺎل ﺷود.
  • اﻧﺟﻣـــــن ﻣرﮐـــــزی، ﻣداﺧﻠـــــه ای در ﺗﻌﯾـــــﯾن اﺷـــــﺧﺎص و اﻓـــــراد در اﻧﺟﻣﻧﮭـــــﺎ و اﻧﺗﺧﺎﺑـــــﺎت ﻣرﺑوطـــــه ﻧﺧواھـــــد داﺷت.
  • اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی، ﻣداﺧﻠــــه ای در ﺗﻧظــــﯾم اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣه داﺧﻠــــﯽ اﻧﺟﻣﻧﮭــــﺎ ﻧــــدارد. ﺑﺷــــرط اﯾﻧﮑــــه ﻧــــﺎﻗض اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣه ﮐﻠﯽ اﻧﺟﻣن ﻧﺑﺎﺷد.
  • اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی، ھﯾﭼﮕوﻧــــه ﻣﺳــــﯾوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑــــﺎل ارﺗﮑــــﺎب ﺗﺧﻠﻔــــﺎت اﺣﺗﻣــــﺎﻟﯽ ھﯾﯾــــت ﻣــــدﯾره و اﻋﺿــــﺎی اﻧﺟﻣــــن ﻧﺧواھد داﺷت.

ﻻزم ﺑه ذﮐر اﺳت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣورد ﻻزم و ﺿروری ﺑه اطﻼع رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود.

ﺑﺎ آرزوی ﺗوﻓﯾﻖ اﻟهی

ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﺎھری

ﺗورﻧﺗو: ۱۲ ﻓورﯾﮫ ۲۰۲۱ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ۲۴ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه   ۱۳۹۹