وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

دوره تشعشع دفاعی

آیا میتوانیم فقط برای دوره تشعشع دفاعی ثبت نام کنیم؟
مربیان به فعالیتهای خودشان در نظام قدیم ادامه می‌دهند و ما کاری با فعالیت مربیان نداریم و فقط طبق برنامه جدید جلو می‌روند.

تشعشع دفاعی هم بعد از ترم ۴ نظام قدیم ارائه می‌شود.

برای دوره تشعشع دفاعی هم فیلم جدید آموزشی ارائه خواهم داد.

Loading