وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اخراج نامه

اخراج نامه

تودوا الامانات الی اهلها… امانت ها را به دست اهل آن بسپارید (سوره نساء- آیه۵۸)

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

جناب آقای فریدون رزم آور برادر عزیز و ارجمند با احترام، بدینوسیله اخراج جنابعالی را از مجموعه عرفان حلقه کیهانی، عزل از سمت مربی گری و شاگردی در این مکتب را به علت نقض سوگندنامه مابین اینجانب و شما و عدم پایبندی به اصول و … اعالم می دارد . از اینرو، بسیار محترمانه توصیه می گردد تحت هیچ عنوانی در صدد بازیچه قرار دادن و سوار شدن بر موج عرفان حلقه و سوءاستفاده مجدد از تعالیم نظری و عملی این مکتب و ایجاد تغییر و انحراف در آن تحت هر عنوانی و هر گونه مصادره ای در این مورد نباشید .

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری