وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

Taheri Peace

اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی تاسیس سازمان صلح طاهری

به نام خدا

با استعانت از خداوند متعال: در اولین روز بهار خجسته که طبیعت با همه جلوه گری هایش پیامِ شدن، بودن و زندگی را بر دل های بیدار و آگاه می نویسد؛ همچنین در اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، بدینوسیله تاسیس «سازمان صلح طاهری» اعلام میگردد.

مهمترین راه تحقق این هدف متعالی و سرلوحۀ حرکت این بنیاد، گسترش معرفت جویی خواهد بود. اعتقاد راهبردی این بنیاد براین اصل استوار است که تا انسان به فلسفه وجودی خود بر روی کره زمین پی نبرد و معنایی برای بودن خود در این جا و مفهومی برای زندگی پیدا نکند، همواره هدف دنیا را صرفا تلاش برای تنازع بقا دانسته و توجیه بیهوده و پوچی برای انحصار طلبی بیشتر، قدرت طلبی گسترده تر و… 

در این رابطه «اینتریونیورسالیزم» رونمایی میشود تا حامل این پیام باشد که زمین متعلق به همه انسان هاست و برای حفظ آن از هرگونه جنگ و خونریزی، تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست، بی خانمان شدن و کوچ انسان ها بواسطه ظلم و ستم ناشی از جنگ و ناامنی (عاملی برای متوقف شدن آبادی و رسیدگی به طبیعت و در نتیجه تخریب آن) و… بشریت در این برهه حساس، از هیچ کوششی فرو گذار نکند.

همچنین دراین راستا، با درک فلسفه «مقام صالح» مبنی بر صلح با خدا، صلح با طبیعت، صلح با خود و صلح با دیگران، نیز تلاشی مضاعف برای گسترش صلح در جهان  بعمل خواهد آمد.

به امید گسترش صلح جهانی

محمد علی طاهری