وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی

به نام خدا

درخواست آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی

بدینوسیله از مجامع بین الملل حقوق بشری و عفو بین الملل در جهت آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان های ایران که به واسطه شیوع کرونا در معرض بیماری و تلفات ناشی از آن قرار دارند، تقاضای اقدام فوری می نماید. همچنین، از عموم مردم آزاداندیش دعوت به مشارکت و همکاری در کلیه اقدامات بشردوستانه در این رابطه از جمله شرکت در طوفان های توئیتری و…  را دارم .

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیا ت و خاطرات، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده ام، عبارتند از :

زندانی سیاسی : کسی که ا یدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی : کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی : کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس ، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت آنها را در برنامه حذف قرار می دهد).

 

           با آرزوی توفیق ا لهی

           محمد علی طاهری
                                                                  

رونوشت:

  • کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  • عفو بین الملل
  • کمیسیون بین المللی آزادی ادیان