وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۵

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال پیشنهاد مسئولین محترم امر و در راستای تنش زدایی و فراهم کردن بستر برخورداری از محضر اساتید حوزه، در تاریخ
۱/۷/۸۹ اطلاعیه ای مبنی بر اکتفا به فعالیت در زمینه طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی و خودداری از بحث های دیگر (جز در فضایی کارشناسانه، معقول و منطقی) صادر شد تا دستاویز ایجاد بحران های فرهنگی اجتماعی از افرادی که به دنبال ایجاد بلوا و آشوب هستند و یا منافع آنها در چنین رویکردهایی تأمین می شود (مافیای دارو، مافیای مواد مخدر، طرفداران عرفان قدرت و …) ستانده شود.
اما برخی رسانه های فرصت طلب که تا کنون با هیچ طرح اشکال علمی و منطقی به میدان نیامده اند، این عملکرد سازش طلبانه را ضعف مبانی نظری عرفان کیهانی تلقی و معرفی نموده، از آن سوء استفاده کرده اند. لذا متذکر می گردد این گونه نشر اکاذیب، افترا و تهمت، تنها پوچ و بی مایه بودن فکر نویسندگان و طراحان آن مطالب و نگرانی آنان از آشنایی عموم با حقیقت مباحث این عرفان و خنثی شدن توطئه ها در جهت معرفی ناصواب آن را نشان می دهد و در عین حال مبتنی بر اهدافی در راستای ایجاد جریان های معترض مردمی و تنش میان مردم و مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش می رود.

محمد علی طاهری
۱۳ مهر ۱۳۸۹