وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه برای مربیان

به نام خدا

با سالم و نثار دعای خیر پس از صدور اطالعیه های اعالم ارتقای دوره ها، عده ای از مربیان عزیز تصور نموده اند که منظور از اعالم دوره های جدید و به روز کردن آموزه ها این است که همه دوره های آموزشی خود را تعطیل کنند. در حالیکه دوره ها (به غیر از دوره تشعشع دفاعی که منوط به طی کردن دوره های مقدماتی عرفان حلقه می باشد و به صورت دوره جانبی به بعد از طی دوره ۹ موکول شده) تا اعالم جزییات برنامه جدید کماکان ادامه دارد (البته با رعایت کامل امانت داری نسبت به آموزه های عرفان حلقه و رعایت لیست حلقه ها و درس نامه های سابق). در ضمن عده زیادی از مربیان و معرفت پژوهان ابراز نگرانی از سخت شدن و ارتقای سطح دوره ها نموده اند که صمیمانه عرض میکنم که ترتیبی داده شد که مباحث جدید و ارتقاء مطالب به گونه ای ارائه شود که برای همه گروه ها مفید و قابل استفاده بوده و رضایت خاطر همگان جلب شود و همه تالش خود را در جهت رفع این مشکل خواهم کرد و در این مورد به همه دوستان عزیز اطمینان خاطر میدهم. به امید خدا پس از رسیدن به مسیر اصلی مبتنی بر رعایت اصل وحدت راه و حذف مطالب و مباحث انحرافی از سوی عده معدودی خودنما و… ادامه خواهیم داد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری ۹۸ /۱۰/۱۲