وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

عدم حق صدور اطلاعیه خطاب به جمع توسط انجمنها

 

هیچ انجمنی حق صدور اطلاعیه خطاب به جمع و تعیین تکلیف برای دیگران را ندارد.
انجمن فقط می‌تواند اطلاعیه‌های مربوط به انجمن خود و عملکرد و اظهارنظر خود را در اطلاعیه‌هایی که فقط نسبت به خودشان نافذ است، صادر کند و هر نوع تعیین تکلیفی برای دیگران، به ویژه در مورد مکتب عرفان کیهانی حلقه و آنچه که به آن مربوط می‌شود، ممنوع می‌باشد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۹

Loading