وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

عدم وجود اجازه‌ی خاص و ویژه‌ برای افراد

من هیچگاه تلفنی و یا به هر صورت دیگری اجازه‌ی خاص و ویژه‌ای جدا از تصمیمات کلی مجموعه به کسی نداده‌ام و هرگز تبعیضی نبوده و همه باید این را به خوبی بدانند که هر کس ادعای داشتن اجازه‌ی خارج از رویه می‌کند، قطعا دروغ می‌گوید.
شاکیان حتما گزارش مربوط به چنین افرادی را با مستندات برای کمیته صیانت ارسال کنند.
محمدعلی طاهری

Loading